KAYMAKAMLIKTAN DUYURU; 10 KİŞİ ALINACAK

SASON
15-10-2020 16:26

Batman'ın Sason İlçesi’ne bağlı Dereiçi ve Kilis Köyleri için 10 güvenlik korucusu alınacak.

KAYMAKAMLIKTAN DUYURU; 10 KİŞİ ALINACAK

 

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada “Sason İlçesi mülki sınırları içinde Dereiçi  9 ve Kilis  1 köylerinde GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam 10 Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. İstekliler, Sason İlçe Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesinden (www.sason.gov.tr), Sason Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Sason İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Pandemi süreci nedeniyle Güvenlik Korucu alımlarına başvuru yapacak adayların alımlarının tüm aşamalarında maske ve eldiven takma, sosyal mesafe kurallarına uyma ve hijyen kurallarına dikkat etmesi istenir” denildi. 

 

GK’LARIN GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR

(GK Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.6)

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.

4. En az İlkokul mezunu olmak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak,

10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya Jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,(Sason Kaymakamlığı İnternet Sitesinde GK Alımı için duyuru yapıldığı tarihten sonraki ikamet değişiklikleri yapan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12. Siyasi parti üyesi olmamak,

13. Köy/ mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç, mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ev mitinglelerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,

16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,

17. Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde birinci fıkradaki 40 yaş 50 yaş olarak uygulanır. Şartları dikkate alınacaktır.

GÜVENLİK KORUCULARI (GK) MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER

(GK Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.8)

1. Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, valilik veya kaymakamlığa bir dilekçeyle başvururlar.

2. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler SIRAYLA eklenir.

a. Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.

b. Diploma onaylı sureti

c. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.(Kadın adaylar için istenmemektir.)

ç. Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu. (Not: Tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır.)

d. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.(Fotoğrafların arkasına adı-soyadı yazılacaktır.)

e. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.

 f.        Siyasi Partiye üye olmadığına ait belge.

g. Adli Sicil Belgesi.

ğ. İkametgah belgesi, son ikametgah adresine hangi tarihte taşındığını(İlan tarihi öncesi) gösterecek şekilde İlçe Nüfus Müdürlüğünden (Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu) alınacak.

3. Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.