RESMİ İLANLAR

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
22-09-2023 00:00
22-09-2023 14:59
Google News

İLAN

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri için Sedimentasyon Cihazları Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/986537

1-İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Batman İli Sağlık Müdürlüğü (Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21) MERKEZ BATMAN BATMAN MERKEZ/BATMAN

c) Telefon ve faks numarası: 4882139075 - 4882151948

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri için Sedimentasyon Cihazları Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: Sedimentasyon Cihazları Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı (49.000 Test)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İluh Devlet Hastanesi, Kozluk Devlet Hastanesi, Sason Devlet Hastanesi, Gercüş Devlet Hastanesi, Beşiri Devlet Hastanesi, Hasankeyf Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- Aday veya istekli firmaların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası` na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt veya bildirimi ile ilgili belge/ belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- Teklif edilen cihazların ve kitlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB da) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- İstekli firmaların Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalıdır. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kapasite raporuna ait bilgiler:

- İstekli firmalar; sözleşme süresi sonunda kurulacak olan cihaz 15 yaşını geçmemiş olmalıdır. Firma teslim ettiği cihazın yaşını üretici firmadan alınan bir belge (Cihazın seri numarasını ve modelini gösterir) ile belgelendirecektir. Bu belgeye ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- İstekli/aday firmalar teknik servis çalışanlarının üretici veya ithalatçı/distribütör firma tarafından eğitim gördüklerine dair servis eğitim sertifikalarını belgelendirilecektir. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- Teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu, stabilite sürelerini bildiren dokümanları ve üretici firma isimlerini belirtilecektir.

- İstekli/aday firmalar; teklif verdikleri cihaza ait tüm özellikleri gösteren orijinal ve Türkçe dili ile yazılmış bir adet orijinal katalog/broşür veya dokümanları verecektir. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

#ilangovtrBasın No : ILN01894330