RESMİ İLANLAR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
28-11-2023 00:00
27-11-2023 18:20
Google News

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 5 Kalem Kemoterapi Sarf Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1304373

1-İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21 MERKEZ/BATMAN

c) Telefon ve faks numarası: 4882139075 - 4882151948

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Müdürlüğümüze Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 5 Kalem Kemoterapi Sarf Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 5 Kalem Kemoterapi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi: Malın/işin sözleşme süresi 12 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay içerisinde, sağlık tesisinin resmi siparişi üzerine yüklenici firma/firmalar uhdelerinde kalan malzemeleri pey der pey teslim edecektir. Sağlık tesisinin resmi siparişi sonrası teslimat süresi 10 gündür.

d) İşe başlama tarihi: 3 takvim günü içinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 19.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

- İstekli firmalar ihale tarihi itibariyle teklif etmiş oldukları ürünlere ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu belgelendireceklerdir. Teklife esas ihale konusu malzemelerin teknik şartnamesinde farklı ebat/boyutların belirtilmesi durumunda da her bir ebat/boyut için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna ilişkin detaylandırılmış ihale sıra no’su ile belirtilen belge/ belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- İstekli firmanın üretici veya ithalatçı (tedarikçi) bir firmanın bayisi olarak teklif vermesi durumunda; Teklife esas ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın üreticisinin veya ithalatçısının (tedarikçisinin) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya ithalatçının (tedarikçinin) bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) ait internet sayfasından alacakları ana ekran görüntüsü çıktılarına (kaşe, imza yaparak ve ihale sıra no’su belirtilerek) ait bilgileri yeterlik tablosunda belirteceklerdir. İstekli firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (UTS) ait internet sayfasından alacakları Taahhütname vb. internet çıktıları kabul edilmeyecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

-Firma, teknik servis hizmeti sağlayacağına dair üreticiden alınmış güncel tarihli teknik servis yetki belgelerini sunmalıdır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teklif veren istekli/aday firmalar; - TSE den alınmış kendisine ait güncel Hizmet Yeterlilik belgesini sunmalıdır.

-Üretici veya distribütör firma yedek parça tedariği yapacağına dair üreticiden alınmış güncel tarihli taahhütünü sunmalıdır.

Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- Numuneler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Sorumlusu İdris OKAN'a ihale komisyonun belirteceği tarih ve saatte tutanak karşılığı teslim edilecektir.

- Numuneler düzenli olmalıdır, numunelerin üzerinde firmayı tanımlayıcı bilgilerin bulunması gerekmektedir.

- Numunelerin üzerinde sıra numarası ve ürün isimleri belirtilecektir.

- Numune getirmeyen firmalar fiyat verdikleri kalemlerde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- İstekli firmalar ek bir cetvelde sunmuş oldukları ürünün markasını ve yerli malı olup olmadığını belirteceklerdir. Yerli malı belgeleri ihale sıra numarasına göre belirtilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN01939357