RESMİ İLANLAR

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN ENDÜSTRİYEL TİP FIRIN ÜRETİM MALZEMELERİ SATIŞ İHALE İLANI

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN ENDÜSTRİYEL TİP FIRIN ÜRETİM MALZEMELERİ SATIŞ İHALE İLANI

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN ENDÜSTRİYEL TİP FIRIN ÜRETİM MALZEMELERİ SATIŞ İHALE İLANI
07-12-2023 00:00
06-12-2023 18:47
Google News

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN ENDÜSTRİYEL TİP FIRIN ÜRETİM MALZEMELERİ SATIŞ İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemize ait Halk Ekmek Fırınında daha önce kullanılan ve aşağıda tabloda belirtilen Endüstriyel Tip Fırın Üretim Malzemelerinin 2886 Sayılı kanunun 35. Maddesinin (a) bendi uyarınca satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : İhalesi 20/12/2023 Çarşamba günü saat 10.00’da  Batman Belediyesi Hizmet Binasının 1.Katında  Konferans toplantı salonunda yapılacaktır. 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Muhammen Bedel 

Geçici teminat (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kym-4800 Konik Yuvarlama Makinası

 

 

 

 

 

 

 

 

490.000.-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000.-TL

Kdm 600s kaldırma devirme makinası (Endüstriyel Tip   hamur sıyırma sistemi sağ deviren)

Ktm 4800F kesme tartma makinası(Endüstriyel tip 4   hücreli frekans-invektörlü-bant çıkışı I-sağ)

Adm 3600 ara dinlendirme makinası

Uzm 4000 uzun şekil verme otomatik dizme makinası-çift   sıralı çıkış bandı eni: 800mm-V yükleme klepesi ile birlikte

Ohdm 4000 otomatik dizme makinası-çift sıralı   (10x750x920 pasaya göre) elle beslemeli

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kiralama servisinde bedelsiz görebilir, ihaleye girecekler satış şartnamesini Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Biriminden 250,00 TL. (İkiyüz elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.

5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

a)         Şartname satın alma dekontu

b)         Geçici teminat dekontu (Batman belediye Başkanlığı'nın TR52 0001 2009 6750 0016 0000 20) hesabına

c)         Kanuni ikametgâh belgesi,

d)         Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

e)         Belediyemize borcu olmadığına dair belge

f)          Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi v.b.) tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,

g)         Gerçek ve tüzel kişilerin noter tasdikli imza beyanname/sirküleri

h)         Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişilere,Tüzel kişi yetkilileri ile vekaleten ihaleye katılacaklara ait sabıka kaydı belgesi)

i)          Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri,

j)          Tüzel kişiler için, Ticaret Sicil Gazetesi ve siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi vermeleri gerekir.

İlan olunur.                                                                                                     Batman Belediyesi

#ilangovtrBasın No : ILN01942953