RESMİ İLANLAR

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN KARDİAK ( TROPONİN I VE BETA - HCG) TESTİ CİHAZLARININ SONUÇ KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN KARDİAK ( TROPONİN I VE BETA - HCG) TESTİ CİHAZLARININ SONUÇ KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN KARDİAK ( TROPONİN I VE BETA - HCG) TESTİ CİHAZLARININ SONUÇ KARŞILIĞI HİZMET ALIMI
29-02-2024 00:00
29-02-2024 07:06
BATMAN
Google News

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN KARDİAK ( TROPONİN I VE BETA - HCG) TESTİ CİHAZLARININ SONUÇ KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri için Kardiak ( Troponin I ve Beta - HCG) Testi Cihazlarının Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/171914

1-İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Batman İli Sağlık Müdürlüğü (Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21) Merkez/BATMAN

c) Telefon ve faks numarası: 0488 213 90 75-0488 215 19 48

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri için Kardiak ( Troponin I ve Beta - HCG) Testi Cihazlarının Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 2.500.000 Puan Laboratuvar Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İşin yapılacağı sağlık tesisleri, ayrıntılı test miktarları ve kurulacak olan cihazlar teknik şartnamede ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.03.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Batman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Aday veya istekli firmaların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası` na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt veya bildirimi ile ilgili belge/ belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- Teklif edilen cihazların ve kitlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB da) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalıdır. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

-İstekli/aday firmalar; sözleşme süresi sonunda kurulacak olan cihazlar 15 yaşını geçmemiş olmalıdır. Firma teslim ettiği cihazın yaşını üretici firmadan alınan bir belge (Cihazın seri numarasını ve modelini gösterir) ile belgelendirecektir. Bu belgeye ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- İstekli/aday firmalar; teknik servis çalışanlarının üretici veya ithalatçı/distribütör firma tarafından eğitim gördüklerine dair "Servis Eğitim Sertifikalarını" belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- İstekli/aday firmalar; reaktif ve kitlere teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu, stabilite sürelerini bildiren dokümanları ve üretici firma isimlerini belirtilecektir. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- İstekli/aday firmalar; teklif verdikleri cihaza ait tüm özellikleri gösteren orijinal ve Türkçe dili ile yazılmış bir adet orijinal katalog/broşür veya dokümanları verecektir. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

- İstekli/aday firmalar; teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Bu belgeye ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

- Kamu veya özel sektörde gerçekleşmiş olan her türlü mal ve/veya sonuç/puan karşılığı laboratuvar hizmetleri, kit karşılığı cihaz edindirme usulü ile kit alımı veya her türlü laboratuvar hizmet alımları yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN01992026