Batman Vizyon-2030 Konferansi Tam Metin Kitabi Ve Sonuçlari Hakkinda-4

Batman Vizyon-2030 Konferansi Tam Metin Kitabi Ve Sonuçlari Hakkinda-4
09-08-2022

Batman Vizyon-2030 Konferansı sonuçlarına ilişkin yazı dizisinin sonuncusuna yer verdiğim bu yazı vesilesiyle gelecekte daha geniş katılımlı konferansların düzenlendiğini görürüz.Düzenlenecek olan yeni konferansların adı “Vizyon Büyükşehir” ve “Vizyon 2040”  gibi her ne olursa olsun, şehrin bütün bileşenlerinin Batman’ın büyümesine katkı vereceğine inancım tamdır.

Batmanlı olmak bunu gerektirir. Batmanlı olmak, kuru bir “Batman” ifadesiyle anılmamalıdır. Ben Batmanlıyım diyen herkesin, bu kentin kalkınmasından iş ve istihdam olanaklarına, eğitime, çevre sorunlarına, kadın ve çocuk haklarına kadar duyarlı ve sorumlu olduğu bilincinde olmalıdır.

Bu yüzden desteklerinizle bu türden konferans ve çalıştayların devamını dileriz.

Geçen hafta Batman Vizyon-2030 Konferansının “Batman’da Eğitim”, “Batman’da Gençlik ve Spor”  ve “Batman’da Kültür ve Turizm” başlıklarında ortaya çıkan sonuçları aktarmıştım. Bu haftaki yazımda ise “Batman’da KAdın, Aile ve Çocuk”, “Batman’da Sosyal, Sanatsal ve Kültürel Yaşam”  ve “Batman’da Din Eğitimi” hususlarında aynı kitapta ortaya çıkan sonuçlara yer vermek isterim. 

**

“Batman’da Kadın, Çocuk ve Aile” bölümünde, Batman’daki aile, kadın ve çocukların sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin  öneriler üzerinde durulmuştur. Kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilikler, eğitim seviyesinin artırılması ve çocukların haklarının korunması gibi konulara değinilmiştir. Batman’daki kadın ve çocukların durumu, sorunlar, çözüm önerileri, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler konuşularak ortaya çeşitli bulgular konulmaya çalışılmıştır.Eğitim seviyesinin yükselmesi, çocukların okula adapte olmasının kolaylaştırılması, kadınların kamusal alanda etkinliğinin artırılması, kadınların özgüven ve özsaygısının artması, kadın ve çocuk çalışmalarında Batman Üniversitesinin güçlü ve dinamik bir vizyona sahip olması başlıca fırsatlar olarak çıkarken, kadınlara yönelik yeterince yatırım yapılmaması ve kadın güvenliği sorunun devam etmesi ise önemli tehditler olarak vurgulanmıştır.Eğitimin teorikte kalması istihdam fırsatlarına dönüştürülememesi, görücü usulü evliliğin sürmesi, kadınların baskıdan kaçmak için evliliği seçmesi veya erken evliliği kabul etme, kadına uygulanan şiddetin sadece fiziksel şiddetle özdeşleştirilmesi, şiddetin diğer türevlerinin yok sayılması, şiddet gören kadının durumunu kader/nasip  anlayışı ile kabullenmesi, kadınların yanlış kültürel dayatmalara maruz kalmaları, hane büyüklüğü ve çocuk sayısının fazlalığı kadının çalışmasını engellemesi, kadının asli görevinin yalnızca “eş” ve “anne” olduğu anlayışının kadının çalışmasına engel olarak yansıtılması ve kadınların toplumdaki statüsünü kazanması konusunda kurumların iş birliği eksikliği gibi konuların bazılarında olumlu gelişmeler ve iyileşmler olmasına rağmen kadın ve çocuklara yönelik sürmekte olan toplumsal sorunlar olarak dile getirilmiştir.Kadının toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata katılması ve karar alma mekanizmalarında kadınlara yönelik ayrımcılığın sona ermesi için önemli basamaklardan biri yönetimlere, politikalara yön veren sivil toplum örgütlerinde kadınların sayısını artıracağı, bu nedenle Batman’da hem STK’da çalışan kadınların, hem STK çalışmalarından faydalanan kadınların artışının önemli olduğu,kadın derneklerinin kapasite geliştirme çalışmalarından yararlanması için DİKA, Batman Üniversitesi, Batman Valiliği ve Batman Belediyesi iş birliği yapması gerektiği vurgulanmıştır.” (Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı Tam Metin Kitap, 2022, s.283-284).

 

“Batman’da Sosyal, Sanatsal ve Kültürel Yaşam” temalı bölümde, 2021-2030 döneminin sosyo-ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerini ortaya koyan, bu hedeflere ulaşmak için gerekli strateji ve önlemleri geliştiren, mekânsal gelişmeleri ve eğilimleri dikkate alan insan odaklı çalışmada paydaşların sosyo-kültürel ve sanatsal yaşam ile ilgili karşılaştığı sorunlar, bu sorunların çözüm yöntemleri ve SWOT analizi gerçekleştirilerek Batman ilinin güçlü ve zayıf yönleri tartışılmıştır.Batman’da genç ve dinamik bir nüfusun olması, Batman orijinli ulusal ve uluslarararası sanatçıların olması ve Üniversitenin varlığı güçlü yönler ve fırsatlar olarak değerlendirilmiştir.     Batman Üniversitesi Sanatsal Araştırma ve İletişim Merkezi kurulması, üniversite ile kent arasındaki sanatsal etkileşimin artırılıp kurumsallaşabilmesi için, kentin merkezi yerlerinde Üniversiteye ait sanatsal üretim ve sunum mekânlarının kurulması, tiyatro, sergi ve konser alanlarının sayısının artırılması, sanat etkinliklerinde bütün kurumların iş birliği içinde çalışması, sanatla uğraşan herkesin maddi ve manevi olarak desteklenmesi, sanatsal alanda eğitim veren kurum ve kuruluş sayısının artırılması ve bunların desteklenmesi başlıca Batman’da sanatsal ve kültürel yapının desteklenmesi için ortaya çıkan öneriler olmuştur.” (Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı Tam Metin Kitap, 2022, s.284).

 

“Batman’da Din Eğitimi” kapsamında imam-hatip okulları ve İslami İlimler Fakültesi’nin öne çıktığı ifade edilmiştir. Fakat din eğitiminin hem örgün hem de yaygın boyutu bulunduğundan meseleyi bir bütün olarak değerlendirmek gerektiği, zira bunların her biri diğerini bir şekilde etkilediği dile getirilmiştir. Batman’daki din eğitiminin bir bütün olarak anlaşılabilmesi için de söz konusu alanların yanında Batman İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Erkek ve Kız Kur’an Kursları, okul öncesi eğitim kurumları, aile ve rehberlik büroları ve dini danışmanlık gibi birimlerin din eğitimine dair faaliyetleri de bulunmaktadır. Genel olarak; anlatıdan uygulama ve yaptırmaya dayalı bir eğitim anlayışı,  okulların yanlış yerlerde yapılması üzerine oluşan olumsuz imam hatip algısı, imam hatip liselerinde nitelikli meslek dersleri öğretmen eksiği,  meslek dersleri fobisi,  öğrencilerin imam hatip okullarına niçin geldiğini bilmemekle birlikte okul kültüründen de habersiz olması, okullarımızda dini eğitim değil dindarlık eğitimi verilmesi başlıca kaygıları oluşturmuştur. Bu kapsamda, akademik kaygının yenilmesi gerektiği, yapılacak ders faaliyetlerinin küçük gruplar hâlinde ve rol modeller esas alınarak yapılması gerektiği,okul aile birliklerinin işlevsel kılınması ve çevreyle oluşturulacak diyaloglarda desteklerinin alınması, eğitimin iki önemli ayağı olan öğretmen ve öğrenci iletişiminin başarılı olabilmesi için mutlaka ailenin aktif hale getirilmesi gerektiği önerilerden bazılarını teşkil etmiştir.” (Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı Tam Metin Kitap, 2022, s.284-285).

 

Sonucun Sonucu:

Şehirler büyük yerleşim yerleridir. Genellikle konut, ulaşım, sanitasyon, kamu hizmetleri, arazi kullanımı, mal üretimi ve iletişim alanlarında kapsamlı sistemlere sahiptir. Kümelenmişlikleri; insanlar, devlet kurumları ve işletmeler arasındaki etkileşimi kolaylaştırır, mal ve hizmet üretimi ve dağıtımının,  verimliliğini artırmak gibi süreçlerde bütün taraflara fayda sağlar. Hemşehrilik bilincinin oluştuğu şehirlerde, sahiplenme duyguları insanların kurumların ve işletmelerin birbirleri üzerinde bir otokontrol mekanizması oluşur ki bu da şehirlerin gelişim süreçlerinin ortak akıl ile dizayn edilmesini, ahenk içinde büyümesini ve güçlü bir şekil almasını sağlar. Bu amaçla, Batman’ın gelişiminde önemli bir paydaş olan Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen, ildeki bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri, odalar ile sivil toplum kuruluşlarının alanında yetkin temsilcileri vealanında tanınan tüm paydaşlar ve akademisyenler, vatandaşlar ile öğrencilerden oluşan 200 kişinin üstünde kişinin katılım sağladığı “Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı” kapsamında 12 önemli alan tespit edilerek ilimizin bu alanlar ve ilişkili olabilecek konularda, mevcuz gelişim düzeyi irdelenmiş, sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. SWOT analizi kapsamında tespit edilen alanlar kapsamında ilimizin gelişiminde kentin güçlü yanları, zayıf yönleri ile fırsat olarak değerlendirilebilecek noktalar tespit edilmiş, ayrıca dikkat edilmesi gerekecek olan handikaplar belirlenerek çözüm önerileri sunulmuştur.” (Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı Tam Metin Kitap, 2022, s.285).

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?