GÜNDEM

KADINLAR İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Batman’da kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla eylem planı hazırladı.

KADINLAR İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLANDI
15-09-2020 18:20
Google News

 

Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele edilmesi amacıyla hazırlanan eylem planına göre;
Mücadelede görev alan kuruluşların hizmet sunumunun kolaylaştırılması için personel ve idari kapasiteleri yerel imkânlar dâhilinde arttırılacak, yeterli personel ve araç tahsisi sağlanacak. 
Şiddetle mücadele alanında deneyimli (kuruluş müdürü, sosyal çalışmacı, psikolog, kolluk görevlisi, sağlık personeli vb.) personelin, görev yerinin sık değişmesini önlemek için gerekli tedbirler alınacak. 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonlarının ildeki üst düzey yöneticilerin katılımı ile düzenlenmesi, etkin sonuçların alınması sağlanacak. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının ilgili kurum-kuruluşlar tarafından etkin uygulanması için düzenli izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacak. 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonlarının etkinliğinin ilçe düzeyinde sağlanması için kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımı ile düzenli toplanması sağlanacak.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalık ve birlikte mücadelenin sağlanması amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verilecek.

Kolluk Kuvvetleri;
6284 sayılı Kanun kapsamında kolluk birimlerine gelen mağdura yönelik iş ve işlemler; kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, fiziki koşullar olarak uygun ortamlarda bu alanda eğitim almış, tercihen kadın personel tarafından gerçekleştirilecek. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu, tedbir kararı alınıp alınmadığına veyahut kişinin tedbir talebi olup olmadığına bakılmaksızın her vaka için eksiksiz doldurulacak.
Önleyici tedbir kararı olan şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları kolluk birimleri tarafından analiz edilerek vaka bazlı çalışılacak, riskli durumlarda tedbir kararlarının uygulanması titizlikle takip edilecek.
Koruma tedbirlerinin etkinliği açısından, şiddet mağdurunun daha önce başka şikâyetinin, soruşturma ve/veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek.
Şiddet vakalarının tespit edilmesi halinde şüpheli hakkında mükerrer olaylarla orantılı koruma tedbirlerine başvurulması hususunda yetkili makamların dikkati çekilecek.
Mağdurun hayatî tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 6284 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca geçici koruma altına alma tedbiri de dâhil olmak üzere yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemler yürütülecek.
Hakkında barınma yeri sağlanmasına yönelik karar verilen mağdur, ivedilikle ŞÖNİM’e ulaştırılacak. Kadının il içi veya il dışı nakillerinde, ŞÖNİM tarafından talep edilmesi halinde kadına kolluk birimleri tarafından refakat edilecek.
Asayiş alanında görev yapan kolluk görevlilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konuları kapsayan,  1’er günlük Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri düzenlenecek.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tabanca, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları taşıma/bulundurma izni verilmeyecek, önceden verilen taşıma/bulundurma silah ruhsatlarına istinaden tabanca ve tüfekleri olanların haklarındaki tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tabanca ve tüfekleri muhafaza altına alınacak.
6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilmeyecek.
Adli makamların, 6284 sayılı Kanun kapsamında aldığı tedbir kararlarının, Tebligat Kanununun 2. maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebliğ edilecek ve kararlar ivedilikle yerine getirilecek.
Kadına yönelik şiddet fiilleri nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunan şahısların firar ya da tahliye durumlarında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu/önleyici tedbirler ilgili kurumlarla koordine sağlanarak ivedilikle alınacak.
Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)’nın il-ilçe düzeyinde vatandaşa duyurulması ve kullanımının sağlanması konusunda gerekli bilgilendirme yapılacak.
Asayiş alanında görev yapan kolluk görevlilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konularda düzenli olarak eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda eğitim verilecek.

Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü;
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve kadın konukevlerinin kurumsal kapasitesi İl Müdürlüğünün imkanları çerçevesinde artırılarak, gerekli eğitimi almış yeteri kadar personel istihdam edilecek.
ŞÖNİM’lerin, 6284 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi doğrultusunda yedi gün yirmi dört saat esasıyla çalışması için il düzeyinde gerekli tedbirler alınacak.
Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde oluşturulan kadın hizmetleri irtibat noktalarının, 6284 sayılı Kanun kapsamında mesleki müdahale ve izleme sürecinde etkin görev alması sağlanacak.
Nüfusu 100 binin üzerinde olan il ve ilçe belediyelerinin kadın konukevi açması yönünde gerekli bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yürütülecek.
Yargı mercileri, mülki idare amirleri ve kolluk birimleri başta olmak üzere hizmet birimlerine iletilen tüm başvurularda, şiddet mağduru bireylere hızlı ve kolay erişimin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.
Kanunun 15 inci maddesi uyarınca yargı mercileri tarafından iletilen Mesleki inceleme taleplerinin karşılanabilmesi için Batman AÇSH İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ŞÖNİM ve Sosyal Hizmet Merkezleri arasında gerekli iş bölümü hızla yapılacak.
6284 sayılı Kanun kapsamında inceleme gerçekleştirilirken, mağdur ve çevresi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilecek ve kişi ihtiyaç duyabileceği diğer sosyal hizmet müdahalesi hakkında bilgilendirilecek.
Kadına yönelik ve/veya aile içi şiddet vakalarına müdahale sırasında şiddet mağduru ve/veya şiddete tanıklık etmiş çocuğun durumu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek.
Barınma ihtiyacı bulunan ve ŞÖNİM tarafından Kanun kapsamında değerlendirmesi yapılan ancak akıl ve ruh sağlığı yerinde olmadığı gözlemlenen veya bedensel engeli nedeniyle sürekli bakıma ihtiyaç duyan engelli kadınlar, 2017/02 sayılı Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi Hakkında Genelge gereği bekletilmeksizin durumlarına uygun engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilecek.
Barınma ihtiyacı bulunan ve ŞÖNİM tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi yapılan ancak altmış yaş üzeri kadın ya da gebe çocuk olduğu tespit edilen mağdurlar, ivedilikle durumlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilecektir.
Cinsel şiddet mağdurlarına ilişkin kollukta gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulması halinde refakat edilmesi sağlanacak, mevzuatın uygulanmasında aksaklığa mahal vermemek üzere meslek elemanları arasından konuya ilişkin icapçı listesi oluşturularak, mağdurun ikincil örselenmesini önleyici gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
İlde şiddet vakasının gerçekleşmesi halinde, vakaya ilişkin yazılı, görsel ve işitsel medya ile internet ortamında çıkan haberler takip edilerek mesleki inceleme başta olmak üzere gerekli işlemler gizlilik ilkesine riayet edilerek gerçekleştirilecek ve hızlı bilgi akışı sağlanacaktır.
6284 sayılı Kanunun uygulanmasında görev alan kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve yasal mevzuata ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek, hizmet içi eğitim çalışması gerçekleştirilen ilgili kurumlara gerekli rehberlik sağlanacak.
İl ve ilçe düzeyinde sosyal hizmet sunumunda görevli tüm meslek elemanları ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeline, kadına, çocuğa ve aile bireylerine yönelik şiddetle mücadele alanında sistematik hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kuruluşları;
Sağlık kuruluşlarına başvuranlardan şiddet mağduru oldukları tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM’e ivedilikle bildirimde bulunulacak, bireylere hakları ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacak.
Kadına yönelik şiddet sonucu oluşan bulgular eksiksiz teşhis edilecek, şiddet mağduru bireyin ihtiyaç duyduğu tıbbi bakım ve psikolojik destek titizlikle sunulacak, mağdurun örselenmemesi için gerekli tedbirler alınacak.
Cinsel şiddet mağdurlarına yönelik sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tıbbi ve adli muayene sürecinde ikincil travma ve örselenmeyi önleyecek şekilde gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurların, sağlık hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
Hakkında 6284 sayılı Kanunun 5/1-(h) ve 5/1-(ı) bentleri kapsamında tedbir kararı bulunan şiddet uygulayanın muayene ve tedavi süreci titizlikle takip edilecek ve kişinin tedaviyi reddetmesi veya sürdürmemesi durumları gecikmeksizin Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilecek.
Kadın konukevinden hizmet alan, ancak kimliği yanında olmayan/kayıp olan mağdurların sağlık hizmetlerinden yararlanması için konukevi tarafından yapılan bildirim ve beyanlar dikkate alınarak gerekli kolaylık sağlanacaktır.
Kadın konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru kadınlar ve beraberindeki çocukların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, muayene ve tedavilerinde öncelik tanınması, raporların hızlı tanzim edilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığınca seminer, eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir. bu kapsamda birinci basamak sağlık hizmetleri yoluyla 2.000 kişiye ve tüm Aile Hekimlerine  ile  Sağlıklı Hayat Merkezleri personellerine ulaşılacak.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü;
Rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler tarafından öğrenci velilerinden şiddete maruz kaldığı tespit edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM’e bildirimde bulunulacak; kişilere hakları ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Aile içi şiddet ve çocuğa yönelik şiddet/ihmal ve istismarla etkin mücadele amacıyla tüm PDR öğretmenlerine yönelik eğitici eğitimleri düzenlenecek.
Aile içi şiddet ve çocuğa yönelik şiddet/ihmal ve istismarla etkin mücadele amacıyla eğitici eğitimi almış PDR öğretmenleri tarafından okullarda görevli tüm yönetici ve öğretmenlere eğitim verilecek.
Şiddetsiz toplumun teşviki ve insan hakları, çocuk hakları ve bu hakların korunması vb. konularda farkındalık yaratmaya yönelik Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ödüllü resim, şiir yarışmaları, etüt çalışmaları, gezi vb. çalışmalar yürütülecek.
Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında okul aile birliklerinin işlevsel rol almaları sağlanacak.
Şiddet öyküsü olduğu yönünde emareler taşıyan bireylere yasal hakları ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacak.
Kız öğrenciler başta olmak üzere, tüm öğrencilerin okula devam durumları titizlikle izlenecek, devam sorunu olan öğrenciler tespit edilecek ve sorunun giderilmesi için gerekli işlemler yürütülecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm eğitimcilere kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecek.
6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurlar ve beraberindeki çocukların, örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.
Okul Aile Birliği vasıtasıyla velilere yönelik aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Halk eğitim merkezlerinde kadınlara yönelik farklı branşlarda kurslar açılması sağlanacak, kayıt ve devam işlemlerinde şiddet mağdurlarına öncelik tanınacak.

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü;
ŞÖNİM ve Konukevinden hizmet alan kadınların kayıtları yapılarak iş bulma, mesleki eğitim verme ve iş danışmanlığı hizmetlerinden öncelikle faydalanması sağlanacak.
Şiddet mağduru kadınlara istihdama katılım ve iş edinmelerine yönelik mevcut kurslar, kontenjanlar ve uygulamalarda öncelik tanıyacak gerekli tedbirler alınacak.
İl Müdürlüğü bünyesinde görevli personele şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü;
6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurlar ve beraberindeki çocukların, sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Batman İl Göç İdaresi Müdürlüğü;
6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağduru olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kadınların kolluk birimi, adli merciler, sağlık birimleri ve ŞÖNİM’lerde yürütülen işlemleri sırasında gerekli tercüman desteği 7/24 esasıyla sağlanacak.
Yabancı uyruklu kadınların şiddet mağduru olarak kolluk veya ŞÖNİM'e başvuru yapmaları durumunda, kaydı kontrol edilerek durumu değerlendirilecek.
Mülteci kadınlara yönelik ŞÖNİM ile işbirliği içerisinde toplumsal ölçekli programlar hazırlanarak yürütülmesi sağlanacak ve değerlendirme çalışmaları yapılacak.
İl Müdürlüğü bünyesinde görevli personele kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

Batman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü;
6284 sayılı Kanunun 8/6 ncı fıkrası kapsamında verilen gizlilik kararlarının mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde kişiye yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgilerinin kullanılmasına yönelik işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.
Korunan kişinin nüfus kaydına işlenen gizlilik şerhi, tedbir kararı süresinin sona ermesini takip eden on beşinci gün MERNİS veri tabanından silinecektir.
Gizliliğe ilişkin tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldırılması halinde nüfus müdürlüğü tarafından gecikmeksizin gerekli işlemler gerçekleştirilecek.
İl Müdürlüğü bünyesinde görevli personele kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Batman İl Müftülüğü;
Kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında farkındalık artırma faaliyetleri gerçekleştirilecek, vaaz ve hutbelerde bu konulara yer verilecek.
Kadına yönelik şiddeti doğuran zihin kalıplarının ortadan kaldırılmasına yönelik sahih dini bilgiler doğrultusunda vatandaşların aydınlatılmasına yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
İl Müftülüğü bünyesinde görevli personele kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Batman Barosu Başkanlığı;
Şiddete maruz kalan ve şikâyetçi olan mağdurların maddi durumlarının yetersizliği halinde baro bünyesinde bulunan Adli Yardım Bürosu tarafından ücretsiz avukat ivedilikle tayin edilecek.
Baro bünyesinde 6284 sayılı Kanun kapsamındaki başvurulara ilişkin ayrı bir adli yardım listesi oluşturulması ve söz konusu mağdurlara konuya ilişkin bilgi ve birikim sahibi ve mümkün olduğu kadar kadın avukatların destek sunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınacak.
Baro bünyesinde görev yapan ve özellikle kadına yönelik şiddet mağdurlarına yönelik sıklıkla hukuki destek ve adli yardım sunan avukatlara yönelik belli aralıklar ile kadına yönelik şiddet, uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri, şiddet mağdurlarına yaklaşım vb. konularda hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Batman Üniversitesi
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda il düzeyinde detaylı politika oluşturma ve analize imkân sunan akademik araştırma ve çalışmalar gerçekleştirilecek, söz konusu çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek sağlanacak.
Üniversitede eğitim alan öğrencilere yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmaları konularında farkındalık artırıcı çalışmalar planlanacak, ilgili kurumlardan eğitici desteği sağlanacak.
İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek eğitim ve farkındalık çalışmalarına uzman akademisyenlerin katkı ve katılımları sağlanacak.

Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı;
6284 sayılı Kanun kapsamında konukevi ve ŞÖNİM hizmetlerinden yararlanan mağdurlara yönelik bireyin ekonomik olarak güçlenmesi için gerekli maddi destek sağlanacak.
Şiddet mağdurlarının kurumsal hizmet sürecinde oluşan acil ihtiyaçlarının ivedi olarak karşılanmasına yönelik gerekli maddi destek sağlanacak.
6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurlar ve beraberindeki çocukların, sosyal yardım hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Batman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü;
Denetimli serbestlik altında bulunan ve madde bağımlılığı olan ve/veya öfke kontrolü konusunda ihtiyaçları olduğu tespit edilen yükümlülere yönelik bireysel ve grup ölçekli programlar hazırlanarak yükümlülerin katılımı ve izlenmesi sağlanacak.
Denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde görevli personele şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Batman Belediyesi;
5393 sayılı Belediyeler Kanunu kapsamında nüfusu 100 bini aşan belediyeler konukevi açma sorumluluklarını yerine getirecek.
Kadının güçlenmesine yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, kadınların meslek edinmesine yönelik kurs imkânları artırılarak belediye sınırları içerisinde mağdur kadınların kurslara katılımına ilişkin çalışmalar yürütülecek.
Belediyeler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme sağlanması, farkındalık artırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla işbirliğinde ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Dicle Kalkınma Ajansı;
Kadına yönelik şiddet ve kadının güçlenmesine yönelik ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere teknik ve mali destek sağlanacaktır

VALİ, EKSİKSİZ ÇALIŞILMASINI İSTEDİ
Genelgede sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından üstlenilen görevleri koordineli olarak, eksiksiz ve titizlikle yerine getirmeleri, uygun yönlendirme ve rehberlik sağlamaları ve gerçekleştirilen çalışmaların Vali Başkanlığında toplanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?