RESMİ İLANLAR

KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL 4) SATIN ALINACAKTIR

KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL 4) SATIN ALINACAKTIR

KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL 4) SATIN ALINACAKTIR
25-09-2023 00:00
25-09-2023 13:57

İLAN

KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL 4) SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) Alımı

mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronikortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/996330

1-İdarenin

a)Adı:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMANÜNİVERSİTESİ

b)Adresi:Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN

c)Telefon ve faks numarası:4882173570 - 4882173601

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imzakullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a)Adı:Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) Alımı

b)Niteliği, türü ve miktarı:Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) : 115.000 KG

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer:Hasankeyf M.Y.O. İle Kozluk M.Y.O.

ç)Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca bianen sipariş tarihinden itibaren perder-pey 12 ay içerisinde teslimat yapılacaktır.

d)İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati:16.10.2023 - 10:00

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Batman Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış İstasyonlu Bayilik Lisansının aslı veya noter onaylı sureti.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Ayrıca İstekliler Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini ile Lpg sabit bayilik sözleşmesi ve bayilik belgesine ait bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılıp beyan edilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren

60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN01896769
RESMİ İLANLAR
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...