RESMİ İLANLAR

OTOKLAV ALET YIKAMA MAKİNELERİ VE STERİLİZASYON CİHAZLARINA DEZENFEKSİYONLU HAT ÇEKİMİ VE MERKEZİ SU YAPIM İŞİ

OTOKLAV ALET YIKAMA MAKİNELERİ VE STERİLİZASYON CİHAZLARINA DEZENFEKSİYONLU HAT ÇEKİMİ VE MERKEZİ SU YAPIM İŞİ

OTOKLAV ALET YIKAMA MAKİNELERİ VE STERİLİZASYON CİHAZLARINA DEZENFEKSİYONLU HAT ÇEKİMİ VE MERKEZİ SU YAPIM İŞİ
03-10-2023 00:00
03-10-2023 15:46

OTOKLAV ALET YIKAMA MAKİNELERİ VE STERİLİZASYON CİHAZLARINA DEZENFEKSİYONLU HAT ÇEKİMİ VE MERKEZİ SU YAPIM İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Otoklav Alet Yıkama Makineleri ve Sterilizasyon Cihazlarına Dezenfeksiyonlu Hat Çekimi ve Merkezi Su Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1037267

1-İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Batman İli Sağlık Müdürlüğü (Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21) MERKEZ/BATMAN

c) Telefon ve faks numarası: 4882139075 - 4882151948

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: Otoklav Alet Yıkama Makineleri ve Sterilizasyon Cihazlarına Dezenfeksiyonlu Hat Çekimi ve Merkezi Su Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Kalem Otoklav Alet Yıkama Makineleri ve Sterilizasyon Cihazlarına Dezenfeksiyonlu Hat Çekimi ve Merkezi Su Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

- İstekli firmalar; - Yüklenici firma valflerin yetkili satış ve teknik servisi olmalı ve bunu belgelemelidir.

- Yüklenici firmanın hastanemizde mevcut olan sterilizasyon, otoklav, diyalize bağlı merkezi su arıtma sistemlerinin tüm dijital walf (reverse osmosis ,clack,5600 serisive ruxsin walf) ve yedek parça değişim AQUALİNE arıza ve bakımını yapmaya yetkili servis olduğuna dair belgesi olmalıdır.

- Reverse osmosis ve dezenfeksiyonlu safsu ürünün yüklenici firma tarafından satışını ve teknik servis vermeye yetkilendirildiğine dair belgeyi ibraz etmek zorundadır.

- Yüklenici firmanın veya distribütör veya üreticinin TSEK TERS OSMOS belgesi olmalıdır.

- Yüklenici firmanın veya distribütör veya üreticinin TSEK FİLTRASYON belgesi olmalıdır.

- Yüklenici firma ve distribütör firmanın ultrafilitrasyon uygunluk belgesi,kullanılacak basınçlı kaplar ve depolama tanklarının yetkili belgesini,ters osmos uygunluk belgesi ve ISO 14001-2015 – ISO 9001-2015 belgelerini sunmalıdır.

Bu Bilgilere ait belgeler yeterlik tablosunda belirtilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu iş için; "BIII. Grup Bina İşleri veya CI. Grup Sıhhı Tesisat İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN01901209
RESMİ İLANLAR
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...