HALKIN SESİ

"Dijital sektörde ben de varım"  projesi

Dünyada gelişen ve değişen teknoloji sektörlerinden biri de bilgisayar oyunları ve animasyondur. Ülkeler bu sektörlerden ciddi kazançlar elde etmektedirler.

"Dijital sektörde ben de varım"  projesi
16-12-2023 00:12
15-12-2023 16:52
BATMAN
Google News

Ülkemizin bu sektörlerde daha fazla varlık gösterebilmesi için bu alanlarda eğitimlere erken yaşlarda başlanması gerekmektedir. "Dijital Sektörde Ben de Varım" Projesi, lise öğrencilerine oyun ve animasyon alanlarında, sektöre yönelik ürün üretme ve pazarlamaya odaklanan sürdürülebilir eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Bu proje ile Güzel Sanatlar liselerinde eğitimine devam eden yetenekli gençlerin temel çizim ve sanat becerilerinin dijital dünyaya aktarılması hedeflenmektedir.

Bu projenin temel amacı, Güzel Sanatlar  liselerinde dijital sanat ve tasarım alanında, meslek liselerinin bilişim bölümlerinde ise oyun geliştirme alanında eğitim, üretim ve istihdam sağlamaktır. Eğitmenlere yönelik eğitimlerin verilmesi için özel şirketlerinden oyun ve animasyon eğitim desteği alınmıştır. Aynı zamanda eğiticilerin eğitimi ile eş zamanlı yürütülecek projeye dahil olacak okullarda gerekli altyapıyı kurarak yaş grubu da dikkate alınarak güzel sanatlar liselerinde dijital tasarım ve sanat eğitimleri, meslek liselerinin ilgili bölümlerinde ise oyun sektörüne yönelik yazılım ve kodlama eğitimleri uygulanmaktadır. Eğitimler sonrasında oluşturulacak ekiplerin üretim süreçleri eş zamanlı olarak verilecek ve ortaya çıkan ürünlerin pazarlama aşamaları projenin nihai hedefleri arasında yer alacaktır. Bu projenin genel amacı ise , ülkenin insan kaynağını doğru yönde kullanarak dijital oyun-animasyon ve görsel efekt sektörlerinde etkin bir şekilde istihdam etmektir.

Proje kapsamında Tasarım ve Modelleme Laboratuvarı, Yazılım ve Kodlama Laboratuvarı, Greenbox Stüdyosu ve Ses Kayıt Teknolojileri Stüdyosu gibi planlanan altyapıların yapım işleri tamamlanmıştır. Laboratuvar ve stüdyoların yapımından sonra gerekli ekipman ve malzemeler donatılarak tefrişatı tamamlanmıştır.

Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yapılarak  öğrencilerin belirlenmesi için bir envanter hazırlanmıştır. Projede, bilişime ilgi duyan ve aynı zamanda oyun bağımlılığına meyilli  öğrencilerin tespit edilerek sektöre kanalize edilmesi ve nihayetinde üretime ve istihdam süreçlerine dahil edilmesi planlanmıştır. Projede eğitmen olarak görev almak üzere 15 Tasarım, 15 Yazılım, 5 Greenbox ve 5 Ses Kayıt teknolojileri alanlarında olmak üzere toplam 40 öğretmen seçilmiştir. Her eğitmen takımına kendi alanlarıyla ilgili hem yüzyüze hem de online eğitimler verilmiştir.Projede şu anda toplamda 100 öğrenci ücretsiz eğitim almaktadır.

 PROJENİN HEDEFLERİ

1. Sanat ve teknoloji disiplinlerini bir araya getirerek, ortaöğretim düzeyinden başlayarak PC/Mobil Oyun, Mobil Uygulama ve Animasyon alanlarında nitelikli bireyler olarak yetiştirmek. Projenin Güzel Sanatlar ve Meslek Liseleri bünyesinde sürdürülebilir kılınması

2. Batman ilinin TRC3 Bölgesi'nde sosyo-ekonomik kalkınmasının artırılması temel hedefler arasındadır. SEGE 2017 araştırmasında Batman 72'nci, SEGE 2022 araştırmasında ise Batman Merkez ilçesi 245'inci sırada yer almaktadır. Bu nedenle, projenin bu bölgede uygulanmasının olumlu ekonomik etkileri olacaktır

3. Bölgede istihdamı kanıtlamak için Dijital Sanat, Oyun Yazılımı ve Mobil Uygulama geliştirme alanlarında genç nitelikli iş gücü yetiştirmek

4. Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından "Bilgisayar veya Oyun Bağımlılığı" olarak tanımlanan öğrencilerin ilgili yeteneklerini ortaya çıkararak istihdam edilebilirliklerini artırarak dezavantajlı gençlerin ve çocukların sosyal hayata ve topluma entegrasyonunu sağlamak

5. Bölgede yaşayan insanların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak

6. Bölgedeki beşeri sermayenin gelişimini destekleyen mesleki eğitim faaliyetlerini artırarak bölgedeki eğitim koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek

7. Sosyal girişimciliği ve inovasyonu destekleyin

8. Devlet okulları bünyesinde Yazılım, Tasarım ve Animasyon alanlarında geleceğin yetkin bireylerini yetiştirerek ve bu alanda istihdam sağlayarak dijital projeler ve içerikler üretmek

PROJE GEREKÇESİ

 

Gelişmiş ülkeler, dijital tasarım ve yazılım alanındaki ilerlemeler sayesinde özellikle sinema-animasyon ve PC/Mobil oyun sektörlerinde ekonomilerine büyük katkılar sağladılar. Covid-19 salgınının etkisiyle mobil uygulama kullanımı artarken, bu alandaki harcamalar da artıyor. Oyun sektörü analisti Newzoo, 2021 yılında mobil oyun pazarına dair çeşitli veriler paylaştı (newzoo.com). Rapora göre, mobil oyun sektörü tüm cihazlar arasında %53'lük bir paya sahip ve geçen yıl toplam 90 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Oyun sektörünün lideri olan ülkelerin eğitim müfredatları incelendiğinde, lise ve ortaokul düzeyinde dijital tasarım ve yazılım eğitimine ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Ancak ülkemizde oyun geliştirme ve animasyon alanında herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Gaming in Turkey tarafından yayınlanan "Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu"na göre, küresel oyun pazarı 2018 yılında 138 milyar dolar iken, 2021 yılında 176 milyar doları aştı. Türkiye'de oyun sektörünün büyüklüğü 2018'de 853 milyon dolardan 2021'de 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Türkiye'deki oyuncu sayısı da 2018'den 2021'e kadar 30 milyondan 42 milyona yükseldi. Türk oyun şirketleri 2020 yılında 2 milyar dolar civarında yatırım aldı ve 2021 yılında 54 girişim 266 milyon dolar yatırım hacmi yarattı. Aynı zamanda Türkiye'de 165'in üzerinde profesyonel e-spor takımı ve 8.126'dan fazla lisanslı e-spor oyuncusu bulunuyor. Ancak son zamanlarda birçok marka Meta verse gibi e-spor alanına yatırım yaptı. Liselerden mezun olan birçok öğrenci, tasarım ve yazılım kavramlarıyla geç tanıştığı için bu becerilerini yeterince geliştirememektedir. Dijital sanatın eğitime entegrasyonu genellikle Güzel Sanatlar liselerinde sınırlı kalmış ve sadece grafik tasarım dersleriyle sınırlı kalmıştır. Hatta bazı Güzel Sanatlar Liselerinde grafik dersleri hala kâğıt üzerinde okutulmaktadır. Ayrıca sanat yeteneğinin dijital dünyaya aktarılmasında da zorluklar yaşanıyor. Bu proje, öğrencileri modern dijital tasarım ve yazılım becerilerini geliştirmeye teşvik edecektir.

“I AM ALSO IN THE DIGITAL SECTOR PROJECT”

 

One of the developing and changing technology sectors in the world is computer games and animation. Countries gain serious profits from these sectors. In order for our country to have a greater presence in these sectors, it is necessary to start training in these areas at an early age. The "I Am Also in the Digital Sector" Project is planned to provide sustainable trainings to high school students  in the fields of games and animation, focusing on producing and marketing products for the sector. The project is aimed to transfer the basic drawing and art skills to make talented young people who continue their education in Fine Arts high schools traditionally learn and perform to the digital world.

The main purpose of this project is to provide education, production and employment in the field of digital art and design in Fine Arts high schools and in the field of game development in the informatics departments of vocational high schools. It is aimed to receive training support from private game and animation companies to provide training for the trainers. At the same time, it will establish the necessary infrastructure in the schools to be included in the project that will be carried out simultaneously with the training for the trainers. Taking into account the age group, digital design and art trainings will be applied in fine arts high schools, and software and coding trainings will be applied in the relevant departments of vocational high schools. The production processes of the teams to be formed after the trainings will be given simultaneously and the marketing stages of the resulting products are among the final goals of the project. The overall objective of this project is to effectively employ the country's human resources in the digital game and animation sector. Architectural drawings and measurements were made for the construction works of the planned infrastructures such as the Design and Modeling Laboratory, Software and Coding Laboratory, Greenbox Studio and Sound Recording Technologies Studio and the tender process was initiated.

After the construction of the laboratories and studios, the installation of equipment materials was carried out. The Guidance and Research Center was contacted and an inventory was prepared to identify students interested in the project. A total of 40 teachers, 15 in Design, 15 in Software, 5 in Greenbox and 5 in Sound Recording, were selected to take part in the project as trainers. Each team was provided with free trainings on the internet related to their field.

 

PROJECT OBJECTIVES

 1. Bring together the disciplines of art and technology and to train students as qualified individuals in the fields of PC / Mobile Game, Mobile Application and Animation starting from secondary education level. Make the project sustainable within the Fine Arts and Vocational High Schools

 2. Increase the socio-economic development of Batman province in the TRC3 Region is among the main objectives. Batman ranks 72nd in the SEGE 2017 study, and Batman Central district ranks 245th in the SEGE 2022 study. Therefore, the implementation of the project in this region will have positive economic effects

 3. Train young qualified workforce in the fields of Digital Art, Game Software and Mobile Application development to prove employment in the region

 4. Ensure the integration of disadvantaged young people and children into social life and society, by increasing the employability of students identified as "Computer or Game Addiction" by the Guidance Research Centers by revealing their relevant abilities

 5. Contribute to the cultural and social development of the people living in the region

 6. Develop and improve educational conditions in the region by increasing the professional training activities that support the development of human capital in the region

 7. Support social entrepreneurship and innovation

 8. Produce digital projects and content within public schools in the fields of Software, Design and Animation by training competent individuals of the future and providing employment in this field

 PROJECT RATIONALE

Developed countries have made great contributions to their economies, especially in the fields of cinema-animation and PC/Mobile game sectors thanks to advances in digital design and software. While the use of mobile applications is increasing with the effect of the Covid-19 epidemic, expenditures in this area are also increasing. Game industry analyst Newzoo shared various data on the mobile game market in 2021 (newzoo.com). According to the report, the mobile game industry has a 53% share among all devices and generated a total revenue of over $90 billion last year. When the education curricula of the countries that are the leaders of the game industry were examined, it was found that digital design and software education is emphasized at the high school and secondary school level. However, there is no training in the field of game development and animation in our country.

According to the "Turkey Game Market 2021 Report" published by Gaming in Turkey, while the global game market was $138 billion in 2018, it exceeded $176 billion in 2021. The size of the game industry in Turkey increased from 853 million dollars in 2018 to 1 billion 200 million dollars in 2021. The number of players in Turkey also increased from 30 million to 42 million from 2018 to 2021. Turkish game companies received an investment of around $2 billion in 2020, and 54 startups created an investment volume of $266 million in 2021. At the same time, there are more than 165 professional e-sports teams and 8,126 licensed e-sports players in Türkiye. However, many brands have recently invested in the field of e-sports, such as Meta verse. Many students who graduate from high schools cannot develop these skills sufficiently because they are introduced to design and software concepts late. The integration of digital art into education has generally been limited in Fine Arts high schools and has been limited to graphic design courses only. Even in some Fine Arts High Schools, graphic courses are still taught on paper. In addition, there are difficulties in transferring art talent to the digital world. This project will encourage students to develop modern digital design and software skills.

 Ramses Luquis

Original text by Mehmet Önder Turan and Nesim Taymur

November 27, 2023

 

Ramses Luquis

Özgün metin: Mehmet Önder Turan ve Nesim Taymur

27 Kasım 2023

Batman, Türkiye

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ANKET TÜMÜ
BATMAN'IN SİZCE EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
28 Mayıs 2024 e-gazete